1. Informații generale

Conţinutul platformei www.fitschool.ro (denumit în continuare Platforma) este proprietatea exclusivă a entităţii Asociatia Medicover, care funcționează la adresa: București, sector 6, strada Ghercu Constantin, nr.1A, etaj 1, camera E01.20, având un număr de identificare fiscală (CUI): 36712808 (denumită în continuare) ”Titularul”

În calitate de operator de date, Titularul urmărește în permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare “RGPD”/ “Regulamentul de protecția datelor”).

Această versiune a Politicii privind confidențialitatea este valabilă începând cu luna Septembrie 2023 și are rolul de a vă informa cu privire la:

 • activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al platformei sau de utilizator al funcțiilor din cadrul platformei;
 • prelucrările datelor cu caracter personal efectuate de Asociatia Medicover raportat la platforma www.fitschool.ro, în vederea desfășurării activităților sale, conform celor descrise mai jos.

Asociatia Medicover poate actualiza prezenta Politică de confidențialitate ulterior, caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul Platformei cu privire la orice modificări înainte ca acestea să devină aplicabile.

2. Definitii

„Date cu Caracter Personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Prelucrare“ (și derivatele sale, incluzând fără limitare ”a prelucra”) înseamnă orice operaţiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

„Utilizator” înseamnă orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul.

3. Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate:

Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate depind de interacțiunile şi raporturile pe care le aveţi cu Titularul, respectiv în raport de accesarea/ utilizarea Platformei.

3.1. În cazul vizitatorilor Platformei, în cazul în care accesați și/ sau utilizați Platforma, următoarele categorii de Date cu Caracter Personal ar putea fi prelucrate:

 • În cazul contactării Asociației Medicover prin intermediul adresei de email pusa la dispozitie in acest scop: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon cat si orice alte date furnizate de utilizator în cadrul mesajului
 • În cazul creării unui cont pe platformă: nume, prenume, email, parola, categoria din care persoana face parte (profesor, educatie prescolara, scolara, etc.), unitatea de invatamant in care lucreaza, clasa pe care o coordoneaza (1A, 3C etc.).
 • În cazul abonării în vederea primirii comunicărilor comerciale și a informatiilor referitoare la platforma www.fitschool.ro: nume, prenume, adresa de email, date de tracking (precum adresa IP, clickuri, accesari, localitate).

4. Scopurile şi temeiurile Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal

Asociația Medicover colectează, înregistrează, organizează, stochează și utilizează pentru a administra, menține, îmbunătăți și obține feedback cu privire la programele pe care le implementeaza, precum și pentru a preveni erori și scurgeri de informații prin rețeaua IT, încălcări ale legii sau termenilor contractuali.

Datele cu Caracter Personal cu privire la categoriile de persoane vizate menţionate la secţiunea de mai sus, furnizate cu ocazia derulării relaţiilor cu Titularul, în contextul participarii in programul Fitschool, pot fi prelucrate de Asociația Medicover direct şi/ sau prin intermediul împuterniciţilor săi, pentru următoarele scopuri şi în baza următoarelor temeiuri:

4.1. Dacă sunteţi vizitator/utilizator al Platformei, vom putea prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal după cum urmează:

4.1.1. Pentru mai multe detalii privind utilizarea modulelor de tip cookie vă rugăm să accesați Politica de cookies disponibila pe site-ul Fitschool (https://fitschool.ro/Politica-de-cookies/).

Temeiul prelucrării: consimţământul, executarea contractului sau interesul legitim, conform prevederilor Legii nr. 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

4.1.2. Pentru scopul creării si gestionării contului facut pe platforma pentru a utiliza continutul acesteia.

Temeiul prelucrării: executarea contractului.

4.1.3. Pentru scopul gestionării solicitărilor transmise prin intermediul adresei de email pusa la dispozitie in vederea contactarii Asociatiei.

Temeiul prelucrării: interesul legitim

4.1.4. Pentru scopul transmiterii comunicărilor de marketing direct, Asociația Medicover colectează acorduri de marketing. Acordul pentru transmiterea comunicărilor este unul explicit. Persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricând consimțământul. Efectul retragerii va produce efecte pentru viitor, prelucrările efectuate până la retragerea acordului fiind valide.

Temeiul prelucrării: consimțământul

5. Destinatarii Datelor cu Caracter Personal:

Reprezintă persoane către care se comunică datele personale și categorii de persoane care au acces la datele personale prelucrate în cadrul programului Fitschool:

– Webmore Adam Zabrocki (Polonia – mentenanta website), ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C. (Polonia – hosting website), SAG Digital Team SRL (Romania)

– orice alți parteneri contractuali ai Asociației Medicover, furnizori de servicii precum, dar fără a se limita la procesatorii de plăţi, furnizorii de servicii de pază, servicii de arhivare, agenţii de marketing, servicii de mass mailing, servicii de Software as a Service – platforma destinată prestării de servicii de consultanță la distanță, servicii de stocare a informațiilor sub formă de baze de date – CRM, servicii de hosting, consultanţii externi în diverse domenii precum contabilitate, fiscal, furnizorii de servicii juridice, organizaţii profesionale, organizații de cercetare a pieței, agenții de selecție și plasare a forței de muncă. etc.;

– autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi/ entități publice de orice tip, organizații internaționale, etc.

Fiecare furnizor, după caz, colaborator în parte, are acces strict la datele necesare prestării serviciului față de care s-a angajat în raport cu Asociatia Medicover.

6. Durata prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Titularul va prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare și ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum şi în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligaţia de arhivare. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, Titularul să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

7. Transferul Datelor cu Caracter Personal

Titularul nu transferă datele cu caracter personal în afara Uniunii Europene. În măsura în care acest aspect se schimbă va lua toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea datelor și va informa persoanele vizate prin intermediul acestei politici.

8. Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Titularul acordă o importanță deosebită confidenţialităţii şi securităţii Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare prevăzute în prezenta Politică de confidenţialitate. În acest sens, Titularul implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.

9. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea/ executarea unui contract, poate fi necesară pentru a putea beneficia de programele puse la dispoziție de Asociația Medicover, de a naviga pe Platforma şi de a beneficia de facilităţile oferite pe acest spaţiu. În unele cazuri, refuzul furnizării Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de programele puse la dispoziția dumneavoastră de catre Asociația Medicover cât și imposibilitatea beneficierii de facilitățile oferite prin intermediul Platformei (de exemplu, imposibilitatea înregistrării unui cont pe Platforma).

10. Drepturile persoanelor vizate

În ceea ce priveşte prelucrările datelor cu caracter personal indicate în prezenta Politică de confidenţialitate, fiecare persoană vizată beneficiază de următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

  1. dreptul la informare – dreptul de a primi un conţinut minim de informaţii cu privire la activităţile de prelucrare efectuate de către Titular, în conformitate cu cerinţele legale;
  2. dreptul de acces la date – dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare;
  3. dreptul la rectificare – dreptul de a obţine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc, respectiv de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;
  4. dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazurile prevăzute de lege;
  5. dreptul la restricţionarea prelucrării – dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
  6. dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Asociația Medicover către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
  7. dreptul de opozitie – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; În ceea ce priveşte activităţile de marketing direct, persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrări în orice moment.
  8. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
  9. dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru exercitarea şi apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia în materie, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa justiţiei.
  10. dreptul de a îşi retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta; Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia

 

Totodată, în situaţia transferurilor de date în afara SEE („Spatiului Economic European”), persoanele vizate ale căror Date cu Caracter Personal fac obiectul transferului, pot solicita operatorului de date informaţii privind garanţiile de transfer.

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, vă puteţi adresa cu o solicitare la următoarele date de contact:

De asemenea, pentru orice informații suplimentare cu privire la modul în care sunt prelucrate Datele cu Caracter Personal, vă rugam să contactați Responsabilul cu Protecţia Datelor, la adresa de e-mail: dpo.asociatia@medicover.ro.

Sari la conținut